University of Colombo, Sri Lanka  
User Name:     
Password: 
Photo Galleries

Undergraduate's Photo Gallery

Click here to see Graduate's Photo Gallery 

Batch 13/14

Batch 13/14
Standing (Left to Right):- Brintha Croos.A, Janitha .K, Archana.N, Piruntha.M, Pavithra.J, Jayakarthika.L, Rageetha.S, Lakshiya.K, Prathayni.N, Tharshika.I, Thulasi.M, Kishanthini.N, Udhayadarshini.S, Sarithaa.S, Jennifer Rochelle.D
Seated (Left to Right):- Thavakumaran.T, Yokilas.Y, Haryramanan.N, Sumithiran.T, Mahendran.M, Thulansanan.V, Nishanth.K, Vipsan.P, Ayanan.S, Nishoothana Barathan.G, Sangeevan.S, Sinthushan .B


Batch 11/13

Batch 11/13
Standing (Left to Right):- Brintha Croos.A, Janitha .K, Archana.N, Piruntha.M, Pavithra.J, Jayakarthika.L, Rageetha.S, Lakshiya.K, Prathayni.N, Tharshika.I, Thulasi.M, Kishanthini.N, Udhayadarshini.S, Sarithaa.S, Jennifer Rochelle.D
Seated (Left to Right):- Thavakumaran.T, Yokilas.Y, Haryramanan.N, Sumithiran.T, Mahendran.M, Thulansanan.V, Nishanth.K, Vipsan.P, Ayanan.S, Nishoothana Barathan.G, Sangeevan.S, Sinthushan .B


Batch 10/11

Batch 10/11
Standing (Left to Right):- Krishshanth.R, Regi Rajeevan.P, Tharshanth.R, Kiruthiehan.M, Livingsan.J, Luckshan.S, Sivathanushan.S, Lokeswaran.S, Sathurraman.S, Akhilan.Y, Kaniskan.R, Theepatharan.P, Kajanan.A, Kuruparan.P, Sopithan.S, Abienash.T, Pirasanna.A
Seated (Left to Right):- Khishani.S, Saravana Sundhari.M, Doreen Portia.T, Thiviya .B, Abirami.V, Vasanthi.M, Thushilalojini.K, Thanalaksy.T, Vaishana.T, Thulashini.S, Kayathri.K, Inthika.R, Apiramy.J, Tharaga.K


Batch 09/10

Batch 09/10
Standing:- Kugapreethan.R, Sajeevan.K, Prashath.K, Sanjeeth.P, Thivatharan.J, Tharmeanthiran.S, Mauran.M, Baskaran.B, Dusyanthan.N, Pranavan.M, Umaiyalan.B, Jejenthiran.A, Kavitharan.S, Nilojan.J
Seated:- Akimalini.A, Reha.A, Magilini.T, Pradeepa.A, Sivarubini.T, Kirushanthini.B, Sukanthi.A, Sujanthe.R, Gayathri.P, Kirithikka.V 
© 2002-2018 UOC Tamil. All Rights Reserved. Facebook